Ki a Messiás? Mit jelent a megváltás?

 

 • Mi az értelmes élet forrása?
 • Ki a Messiás?
 • Hogyan lehet megtalálni a Messiást?

 

L’Chaim - Az életre

Milyen a megelégedett, értelmes élet? Mit jelent ez számodra? 

Bár az emberek sok választ adnak erre a kérdésre (egészség, család, munka, karrier, stb.), mégis mindezek megléte sem ad végső választ és megnyugvást az ezek után is meglévő hiányra. A Biblia a következő választ adja mindenki számára.  

A Szentírás öt lényeges tényt közöl velünk, amit tudnunk kell.

1. A megelégedett és értékes életnek Isten a forrása. 

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Zsoltár 16:11

Ez az élet az Istennel való közeli kapcsolat eredménye. 

Tenálad…a te jobbodon egy személyes kapcsolatról beszél, amely olyan közeli lehet mint Ábrahám és Isten között: Ábrahám az én barátom. Ézsaiás 41:8

2. Isten jelleme a mérce, ami szerint az embernek élnie kell

Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. III Mózes 19:2

Amikor az ember elhajlik Isten szentségétől, akkor megszegi Isten mércéjét, ezt nevezzük bűnnek. Nyilvánvalóan mindnyájan vétkeztünk. Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék.  (Prédikátor 7:20 Vesd össze: Zsoltárok 53:3-4)

Mivel Isten szent és igazságos, nem létesít személyes kapcsolatot olyasvalakivel, akinek bűne még nincs elrendezve, mert ő nem engedhet bűnt a jelenlétébe. Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Habakuk 1:13

Mivel a bűn az ő normájának és jellemének a megsértése, Isten megítéli és elutasítja azt. Ezért a bűn eredménye a spirituális halál és az Istentől való elválasztás. Sőt inkább ki-ki a maga gonoszságáért hal meg; Jeremiás 31:30

Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek.Ézsaiás 59:2 

Ameddig a bűnök elválasztanak minket Istentől, nem tudjuk élvezni azt az életet és kapcsolatot, amelyet Isten akar nekünk adni. Az ember nem tudja megoldani a problémát azzal, hogy megfelelően él, imádkozik, megbánja bűneit és jót cselekszik. A bűn akadályát senki sem tudja a maga erőfeszítésével elmozdítani. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted! Zsoltárok 143:2 (Ezékiel 33:13)

A cselekedetek nem elégségesek, mert Isten szemében mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink. Ézsaiás 64:5 Az emberi erőfeszítés nem kielégítő, mert az ember nem tud eleget tenni, hogy megoldja a problémát. Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Zsoltárok 49:8

Hogyan lehetne a spirituális halál és az Istentől való elválasztás problémáját megoldani? 

3. Istennek kell kezdeményeznie, neki kell megoldást adnia

Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Zsoltárok 49:16

A bűn akadálya csakis az Isten Igéjében való hit és a vér engesztelése által szüntethető meg.

Ábrahám példája volt annak, hogyan mozdítható el a bűn akadálya. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. I Mózes 15:6 Nekünk is hasonlóan kell tennünk. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik; Bízzatok az Úrban örökké. Ézsaiás 23:3-4a (lásd még: Habakuk 2:4) Mózes azt mondta, egy dolog elengedhetetlen, a vér engesztelése. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. III Mózes 17:11 (lásd még III Mózes 10:17, 4:35)

De miért akarja Isten, hogy az ember végigmenjen az állat áldozásának szörnyű folyamatán? 

Amikor a bűnös látja az áldozat szenvedését és vérének kiontását azokért a bűnökért, amelyeket ő követett el, megérti a bűn borzalmát és a bűnei büntetésért megérdemelt halált. (Ezékiel 18:4, 20)  

Az áldozat megmutatja neki Isten

 • szentségét, mert ő gyűlöl minden gonoszt, 
 • igazságosságát, mert ő nem hagyja a bűnt büntetlenül
 • kegyelmét, mert ő kész arra, hogy megbocsásson a szívből megtérőnek és hívőnek az által, hogy helyettesítő áldozatot készített számára.

Az állatáldozat így engesztelő vért szerzett és hitbeli cselekedet volt, ami Istennek elfogadható. 

De papság és templom nélkül lehetetlen az áldozat. 

Hogyan lehet ma számunkra engesztelő véráldozatot hozni? 

4. Isten ma is készített engesztelő véráldozatot

Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.Ézsaiás 53:6

Kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség! Ézsaiás 53:8b

Pedig ő sokak bűnét hordozá. Ézsaiás 53:12b

Az Ézsaiás 53 bevezetésében (Ézsaiás 52:13-15) a szerző azonosítja ezeket a részeket a szolgájával. 

Mint Isten szolgáját írja le, aki fel lesz magasztalva. 

Isten a végső engesztelő véráldozatot a Messiáson keresztül biztosította, hasonló elvek alapján, mint ahogy azt már az áldozati rendszerben bemutatta. 

 • Bűnért való áldozat: engesztelés az áldozat által egy emberért.
 • Pászka: engesztelés az áldozat által egy családért.
 • Jóm Kippur (Engesztelő nap): engesztelés az áldozat által egy nemzetért.
 • Messiás: engesztelés az áldozat által mindenkiért.

Amint láttuk az áldozati rendszerben szükséges volt a személyes hit és ugyanakkor az engesztelő véráldozat is. Ugyanígy szükséges a hit a Messiás áldozata esetében. 

Ő a hitünk tárgy ma. 

De hogyan tudhatjuk, hogy ki a Messiás? 

Isten biztosította, hogy felismerjük a Messiást bizonyos jegyek alapján. 

 • Dávid családjából származik. (Jeremiás 23:5-6)
 • Betlehem volt a születésének helye. (Mikeás 5:2)
 • Természetfeletti valója volt. (Jeremiás 23:5-6, Mikeás 5:2, Ézsaiás 9:6)
 • A kivégzésének módja a keresztre feszítés volt. (Zsoltárok 22:15-18)
 • Feltámadt a halálból. (Zsoltárok 16:10, Ézsaiás 53:10)
 • Az eljövetelének ideje a heródesi templom lerombolása (i.e. 70) előtti időszakra volt megjövendölve. (Dániel 9:26)

A történelem megmutatja számunkra, hogy ezeket és sok már próféciát a názáreti Jesua (Jézus) teljesítette be. 

Jesua legalább 48 a Messiásra vonatkozó próféciát töltött be. Annak a valószínűsége, hogy egy személy mind a 48 próféciát betöltse egy a 10 után a 157 nullához. 

Azóta sok ember, zsidók és nem zsidók (pogányok) bűnei meg lettek bocsátva, és a Messiás Jesuán (Jézuson) keresztül személyes kapcsolatba kerültek Ábrahám, Izsák, Jákob Istenével. 

5. Hit által el kell fogadnod a Messiás Jesuát ahhoz, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel és megelégedett, értelmes életet élj 

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek. János 1:12

Jesua a Messiás elfogadása együtt jár azzal az erkölcsi döntéssel, hogy saját utadról Isten útjára térsz, bízol abban, hogy Jesua a Messiás megbocsátotta a bűneidet, és általa kapcsolatba kerültél Istennel. Amikor elfogadod Jesuát a Messiást hit által, bízol abban, amit érted tett (meghalt a kereszten, eltemették és feltámadt), ő bejön az életedbe, és neked adja az erőt, hogy megelégedett, értelmes életet élj. 

Jesua mondja, Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20

Emlékezz…

 • Isten az értelmes élet forrása.
 • A bűneid elválasztanak Istentől.
 • Isten a Messiás Jézuson keresztül gondoskodott a bűn akadályának legyőzéséről. 
 • Az egyetlen dolog, amit Isten kér tőled, hogy bízzál a Messiás Jesuában, aki megbocsátotta a bűneidet, és a megfelelő kapcsolatot adott neked Istennel. 
 • Elfogadhatod most a Messiás Jesuát egy imán keresztül.

 

Az ima beszélgetés Istennel, és megfelelő mód arra hogy kifejezd a hited. 

Az ima: Messiás Jesua, elismerem, hogy vétkeztem. Hiszek abban, hogy értem adtad a te engesztelő véráldozatodat. Elfogadlak Messiásomnak, Megváltómnak. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet és bejössz az életembe, ahogy ígérted. 

Egyszerűnek tűnik, de ha meggyőződéssel imádkozol, őszinte és tiszta szívből, a Messiás bejön életedbe, ott lakozást vesz és radikálisan megváltoztatja azt. Már megtette millióknak, zsidóknak és pogányoknak (nem zsidóknak). 

Mi a következő lépés?

Miután elfogadtad Jesuát Messiásodnak, a következő lépés növekedni őbenne és spirituálisan éretté válni. Bátorítunk arra, hogy tedd meg az alábbi négy lépést: 

 1. Keress egy helyi gyülekezetet a közeledben, ahol Isten Igéjét prédikálják kiegyensúlyozottan, doktrinálisan megalapozottan és szisztematikusan tanítva. 
 2. Csatlakozz egy kis csoporthoz, ahol valóságos növekedés lehet az életedben. A legtöbb gyülekezetnek van otthoni bibliatanulmánya. 
 3. Tölts időt Isten Igéjével. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd, tanuld meg, gondolkozz rajta és alkalmazd az életedre. V Mózes 17:19, Példabeszédek 27:3, Zsoltárok 119:11
 4. Imádkozz. Az Úr hallani akar felőled. Dávid király csodálatos példa mindannyiunk számára. Zsoltárok 27:3, 5, 13-14, 37:3-6

Az Örökkévaló Isten áldjon meg a spirituális, hitbeli utadon. Az élet útját választottad. L’Chaim. 

Kérdéseid megválaszolásában szívesen segítünk: bibliatanitasok [kukac] gmail.com

 

 

Minden jog fenntartva © 2012 Ariel Hungary bibliatanitasok.hu