Messiási előképek a Tórában – József

A Tórában számos előképet találhatunk, amelyek segítették a Messiás személyének azonosítását. József története, akinek sokat kellett szenvednie a saját testvérei kezétől, több ponton is elképesztő módon illusztrálja a Messiás személyét. A rabbik úgy tanítottak az érkező Messiásról, hogy lesz egy szenvedő Messiás, a József fia, aki meghal a nép bűneiért, és lesz majd egy győztes Messiás, a Dávid fia, aki uralkodni fog. Jól látták a próféciák kettősségét a Messiás eljöveteleivel kapcsolatban, de nem tudták mindezt egy személyben harmonizálni. Jesua, akit valóban József fiának hívtak nevelőapja után, betölti az első eljövetelkor a szenvedő Messiás próféciáit. Lássunk néhány példát a József életéből ezekre az előképekre:

És álmot álmodék József és elbeszélé az ő bátyjainak; és azok annál inkább gyűlölik vala őt. Mert monda nékik: Hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, melyet álmodtam. Ímé kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé az én kévém felkele és felálla; a ti kévéitek pedig körűlállanak, és az én kévém előtt meghajolnak vala. És mondának néki az ő bátyjai: Avagy király akarsz-é lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-é rajtunk? S annál is inkább gyűlölik vala őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodék, és elbeszélé azt az ő bátyjainak, mondván: ímé megint álmot álmodtam; ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala én előttem. (1 Mózes 37:5-9)

Jesua egy példázatot mond a Lukács 19:11-14-ben:

És mikor azok ezeket hallották, folytatá és monda egy példázatot, mivelhogy közel vala Jeruzsálemhez, és azok azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk.

Jesuát és Józsefet is elutasították az uralkodási igénye miatt, meggyűlölték és meg akarták ölni őket. Egy másik példázatban Jesua utal is az örökös, a fiú meggyilkolására. Ahogy Jákob is azt hitte, hogy Józsefet megbecsülik a testvérei, úgy a példázatban lévő apa is azt hitte, hogy a fiát megbecsülik majd, de nem így történt:

Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék. (Máté 21:37-39)

Ahogy József elmesélte testvéreinek az uralkodó pozícióját, amit kapni fog, és meggyűlölték emiatt, ugyanúgy gyűlölték Jesuát:

És a mint nappal lett, egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók: és vivék őt az ő gyülekezetükbe, Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Monda pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek: De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok. Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől. Mondának pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok! Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából. (Lukács 22:66-71)

A testvérek féltékenyek voltak Józsefre apjuk felé irányuló szeretete és előnyben részesítése miatt:

És lőn, a mint oda ére József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a czifra ruhát, mely rajta vala. És megragadák őt és beleveték a kútba; a kút pedig üres vala, nem vala víz benne. (1 Mózes 37:23-24)

Józsefet testvérei elárulták, és a pogányok kezére adták. Eredetileg meg is akarták ölni:

Most hát jertek öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. (1 Mózes 37:20)

De megváltoztatták a szándékukat és eladták:

És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: azok pedig elvivék Józsefet Égyiptomba. (1 Mózes 37:28)

Később ez a tettük vezetett népük és az akkori pogány világ megmeneküléséhez.

Jesuát is elárulták zsidó testvérei és átadták a pogányok kezébe:

Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik; (Lukács 18:32)

És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad. (Máté 20:19)

József testvérei ugyanúgy konspiráltak József ellen, ahogy azt később a zsidó vezetők tették a Messiás ellen. Józsefet húsz ezüstért adták el. Az ezüst szimbolizálta a megváltás árát. Jesuát harminc ezüstért árulták el, ami a halott rabszolga ára  volt (Máté 26:15).

1 Mózes 39:11-15-ben Józsefet megkísértik, de kitart. Máté 4:1-11-ben Jesuát megkísértik és győztesen kerül ki a kísértésekből.

1 Mózes 39:13-18-ban Józsefet hamisan vádolják meg. Máté 29:59-65-ben Jesuát is hamisan vádolják meg.

Mindkettőjük történetében két bűnöző játszik jelentős szerepet. József megfejti a pohárnok és a pék álmát, amiben a három nap is fontos szerepet játszik. József ezalatt a három nap alatt bizonyítja, hogy mire képes és ez vezet a későbbi szabadulásához. Jesua tesztelési időszaka a virágvasárnapi bevonulás után szintén három napig tart a farizeusok, szadduceusok, írástudók, és a Heródes pártiak részéről,  illetve a harmadik napra támad fel (Márk 8:31, 15:29, János 20:20)

József megprófétálja, hogy a pohárnok élni fog és a pék meghal (1 Mózes 40:8-22). Jesua kijelenti, hogy az egyik lator élni fog (Lukács 23:43).

József egy napon a halál helyéről a dicsőségbe kerül (1Mózes 41:14) Efézus 1:19-20 szerint Jesua fel lett magasztalva.

És nevezé a Faraó József nevét Czafenát-Pahneákhnak, és adá néki feleségűl Aszenáthot, Potiferának On papjának leányát. (1 Mózes 41:45)

A Fáraó Czafenát-Pahneáknak nevezte el Józsefet, ami annyit jelent mint a „világ megszabadítója” vagy az „élet fenntartója”. Úgy is lehet fordítani, hogy az élet vagy az élők tápláléka. Jesua magát az élet kenyerének nevezi (János 6:35). Izraelt Isten természetfeletti módon táplálta mannával az égből, Jesua, aki a valódi kenyér a mennyből eljött a földre, hogy Isten akaratát tegye és etesse az embereket az igazi étellel az Igével:

Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak. (János 6:33)

Ahogy a manna megtartotta Izraelt a pusztában, Jesua az élet kenyere, amivel életet ad számunkra.

József testvérei nem ismerték fel először szabadítójukat, hanem csak második alkalommal, amikor újra találkoztak. Amikor József leleplezte magát a testvéreinek, akkor mindannyian sírtak. Jesua az övéi közé jött, de nem ismerték fel:

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. (János 1:10-11)

Amikor Jesua leleplezi magát Izraelnek a második eljövetelekor, akkor ők is sírni fognak:

A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után. (Zakariás 12:10)

Az akit elárultak most fel lett magasztalva és megmenti őket:

És mondának: Életünket megtartottad; hadd találjunk kegyelmet uram szemei előtt, (1 Mózes 47:25)

Józsefet elismerik mint szabadítót és uralkodót, és ugyanígy lesz Jesuával is a messiási királyságban:

Hanem szolgálnak az Úrnak az ő Istenöknek, és Dávidnak az ő királyoknak, a kit feltámasztok nékik. (Jeremiás 30:9)

József a felmagasztalás után  nem zsidó feleséget vett magának. Jesua is ebben a korszakban a menyasszonyát (gyülekezetét) nagyrészt a pogány népek közül hívja ki.

Még sok párhuzamot lehet találni a Tóra lapjain, de annyi bizonyos, hogy Isten a progresszív kinyilatkoztatáson keresztül folyamatosan készítette fel népét a Messiás eljövetelére. Miután a héber kánon lapjai lezárultak és Mózes történetétől körülbelül 1500 év telt el a Messiás eljöveteléig, Izrael számára kialakult az a gyakorlat a papsággal áldozatokkal és később a templommal, amely az Istennel való különleges kapcsolatot volt megőrizni hivatott, és az intertestamenális időben 400 évig a tanítás, az ünnepek és az áldozatok gyakorlata előkészítette Izraelt a Messiás felismerésére. Isten nem úgy küldte el az egyszülött fiát a világba, hogy a testvérei ne ismerjék fel őt. De csak Isten volt képes arra, hogy mind József testvéreinek a hibáját mind a zsidók tévedését mindannyiunk javára fordítsa és megmentse a világot. Egyszer majd a Messiás is elmondhatja ugyanezt a mondatot az övéinek:

Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. (1 Mózes 45:7)